Hennepteelt

Voorkom met een Bewijsrapportage dat u als eigenaar geconfronteerd wordt met sluiting van een woning of bedrijfspand omdat daar wietteelt plaatsvindt. Sinds 1 maart 2015 is de Opiumwet gewijzigd. In Opiumwet zijn “handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt” strafbaar gesteld.

Bijzonder is dat ook degene die niet weet dat bepaalde voorbereidingen bestemd waren voor het telen van wiet strafbaar is. Dat wil zeggen dat als je ernstige reden hebt om te vermoeden dat bijvoorbeeld de gehuurde woning gebruikt wordt voor wietteelt je strafbaar bent. En waar de grens ligt van het vermoeden is onduidelijk. En de omschrijving is ruim.

De verhuurder dient dus onderzoek te doen en opmerkzaam te zijn afhankelijk van het verhuurde. Als verhuurder is het verstandig een gerechtsdeurwaarder periodiek controles te laten uitvoeren op het gehuurde. Van de controle wordt dan een Bewijsrapportage opgesteld.

Met periodieke controle mitigeert u als eigenaar het risico van bestuursrechtelijke aansprakelijkheid. De kosten van ontmanteling zijn hoog wanneer de (lokale) overheid direct ingrijpt. Als u als overtreder wordt aangemerkt kunt u opdraaien voor de kosten. In de nieuwe Opiumwet staat dat een professionele verhuurder aannemelijk moet maken dat hij niet wist en niet heeft kunnen weten dat het pand als hennepkwekerij werd gebruikt.

Alleen in de huurovereenkomst opnemen dat het verboden is om een hennepkwekerij aan te leggen is niet voldoende. Volgens vaste rechtspraak wordt aan deze verplichting doorgaans wel voldaan als bijvoorbeeld aantoonbaar goed gecontroleerd is wie de huurder is, er geen aanwijzingen zijn van niet normaal gebruik en als er bijvoorbeeld tussentijds controles zijn geweest. Hiervoor is de Bewijsrapportage (Proces verbaal van constatering) een prima document. U zorgt daarmee periodiek voor goede documentatie en hebt per woning, kantoor of bedrijfspand een dossier van eventuele onvolkomenheden. Zorg dat u voldoet aan uw zorgplicht welke voortvloeit uit de energie- , water- en huurovereenkomst.

Wat kunnen we concluderen?
Als verhuurder heeft u tegenover willekeurige buitenstaanders (zoals een netbeheerder, maar waarschijnlijk ook onbekende omwonenden) relatief weinig civielrechtelijke verplichtingen om controle uit te oefenen. Tegenover partijen waarmee u zelf een contract heeft, krijgen die verplichtingen al snel meer gewicht: denk aan de energieleverancier, maar misschien ook aan omwonenden aan wie u ook verhuurt.
Voorkom aansprakelijkheid! Onderzoek periodiek en neem actie!

De volgende aandachtspunten zijn belangrijk:
Onderneem periodiek actie en laat een Bewijsrapportage per object maken. Beding het recht op periodiek inspecties in de huurovereenkomst. De controles zijn meteen goed gedocumenteert!
Vraag bij het afsluiten van de huurovereenkomst om een uittreksel uit de BRP en KvK.
Let op de juistheid van de door de huurder verstrekte informatie. Controleer alles dubbel!;
Voorkom zo veel mogelijk contante betalingen. Zo wel houd bij wanneer, op welke manier en door wie de huur is betaald;
Laat de huurder zelf alles regelen met nutsbedrijven: zorg voor een eigen aansluiting op het energienet;
Blijf alert tijdens de huurperiode maar hiervoor kunt u ons inschakelen.