Hennepteelt.

Voorkom met een Bewijsrapportage dat u als eigenaar geconfronteerd wordt met sluiting van een woning of bedrijfspand omdat daar wietteelt plaatsvindt. Sinds 1 maart 2015 is de Opiumwet gewijzigd. In Opiumwet zijn “handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt” strafbaar gesteld.

Nieuw beleid.

Bijzonder is dat ook degene die niet weet dat bepaalde voorbereidingen bestemd waren voor het telen van wiet strafbaar is. Dat wil zeggen dat als je ernstige reden hebt om te vermoeden dat bijvoorbeeld de gehuurde woning gebruikt wordt voor wietteelt je strafbaar bent. En waar de grens ligt van het vermoeden is onduidelijk. En de omschrijving is ruim.

Controleren.

De verhuurder dient dus onderzoek te doen en opmerkzaam te zijn afhankelijk van het verhuurde. Als verhuurder is het verstandig een gerechtsdeurwaarder periodiek controles te laten uitvoeren op het gehuurde. Van de controle wordt dan een Bewijsrapportage opgesteld.

Met periodieke controle mitigeert u als eigenaar het risico van bestuursrechtelijke aansprakelijkheid en landurige sluiting door aanwezigheid van een hennepkwekerij. De kosten van ontmanteling zijn hoog wanneer de (lokale) overheid direct ingrijpt. Als u als overtreder wordt aangemerkt kunt u opdraaien voor de kosten. In de nieuwe Opiumwet staat dat een professionele verhuurder aannemelijk moet maken dat hij niet wist en niet heeft kunnen weten dat het pand als hennepkwekerij werd gebruikt.

Alleen in de huurovereenkomst opnemen dat het verboden is om een hennepkwekerij aan te leggen is niet voldoende. Volgens vaste rechtspraak wordt aan deze verplichting doorgaans wel voldaan als bijvoorbeeld aantoonbaar goed gecontroleerd is wie de huurder is, er geen aanwijzingen zijn van niet normaal gebruik en als er bijvoorbeeld tussentijds controles zijn geweest. Hiervoor is de Bewijsrapportage (Proces verbaal van constatering) een prima document. U zorgt daarmee periodiek voor goede documentatie en hebt per woning, kantoor of bedrijfspand een dossier van eventuele onvolkomenheden. Zorg dat u voldoet aan uw zorgplicht welke voortvloeit uit de energie- , water- en huurovereenkomst.

Conclusie.

Als verhuurder heeft u tegenover willekeurige buitenstaanders (zoals een netbeheerder, maar waarschijnlijk ook onbekende omwonenden) relatief weinig civielrechtelijke verplichtingen om controle uit te oefenen. Tegenover partijen waarmee u zelf een contract heeft, krijgen die verplichtingen al snel meer gewicht: denk aan de energieleverancier, maar misschien ook aan omwonenden aan wie u ook verhuurt.
Voorkom aansprakelijkheid! Onderzoek periodiek en neem actie!

Aandachtspunten.

Onderneem periodiek actie en laat een Bewijsrapportage per object maken. Beding daarbij het recht op periodieke inspecties in de huurovereenkomst. Dan zijn de controles direct goed gedocumenteerd! Vraag bij het afsluiten van de huurovereenkomst om een uittreksel uit de BRP en indien zakelijk een KvK. Let daarbij op de juistheid van de door de huurder verstrekte informatie.

Voorkom zo veel mogelijk contante betalingen en houdt bij wanneer deze wel plaatsvinden en door wie. Laat de huurder zelf de aansluiting met de de nutsbedrijven organiseren. 
Blijf alert tijdens de huurperiode maar hiervoor kunt u ons inschakelen.