Voorwaarden

1. Begrippen

K&L
de maatschap Kerckhoffs & Lasonder Gerechtsdeurwaarders en Incassospecialisten gevestigd en kantoorhoudende te Hoorn;

ambtelijke werkzaamheden
de werkzaamheden als bedoeld in art. 2 van de Gerechtsdeurwaarderswet;

(incasso-) werkzaamheden
alle werkzaamheden – niet zijnde ambtshandelingen – met als doel om betaling te verkrijgen van vorderingen;

geïncasseerde bedragen
die bedragen die na opdrachtverlening aan K&L door of ten behoeve van de schuldenaar worden voldaan, ongeacht of deze bedragen aan K&L worden voldaan, dan wel rechtstreeks aan de opdrachtgever of een derde. Ook betalingen in natura of andere in de plaats van het geldbedrag komende prestaties (zoals verrekeningen) worden als geïncasseerde bedragen aangemerkt;

serviceniveau
de mate waarin van K&L dienstverlening binnen een bepaalde behandelingsfase mag worden verwacht in het kader van een gegeven opdracht.

2. Serviceniveaus

2.1 Voor-incassofase

Dit is de fase waarin K&L in opdracht werkzaamheden uitvoert binnen het debiteurenbeheer van de opdrachtgever. Deze werkzaamheden kunnen bestaan uit het volgen van uitstaande facturen, het opvolgen van of adviseren over interne aanmaningsprocedures en het persoonlijk benaderen van relaties van opdrachtgevers in het kader van openstaande facturen.

2.2 Incassofase

Dit is de fase waarin een opdracht aan K&L wordt gegeven tot het verrichten van incassowerkzaamheden tot het moment dat een gerechtelijke procedure moet worden voorbereid en ingeleid. Deze werkzaamheden omvatten onder andere het beoordelen van een vordering op juridische, financiële en praktische haalbaarheid, het schriftelijk en zoveel als mogelijk persoonlijk aanmanen van de schuldenaar, het corresponderen met de schuldenaar of diens gemachtigde, het voeren van overleg met en het adviseren van de opdrachtgever, het (voor zover mogelijk) onderzoeken van de verhaalsmogelijkheden bij de schuldenaar, het beoordelen van betalingsvoorstellen, het administreren en bewaken van betalingsregelingen.

Aan het einde van deze fase wordt de opdrachtgever – voor zover nog nodig – geadviseerd over onder andere het bepalen van de processtrategie en de te nemen maatregelen.

2.3 Procesfase

Dit is de fase waarin door K&L ambtelijke en niet-ambtelijke werkzaamheden worden verricht die de inleiding, begeleiding, behandeling en afwikkeling van de gerechtelijke procedure tot onderwerp hebben.

2.3.1 Procesinleiding

Het verrichten van de door de opdrachtgever verlangde proces inleidende ambtshandelingen (zoals het betekenen van dagvaardingen), conservatoire maatregelen daaronder begrepen.

2.3.2 Rolwaarneming

Het indienen en/of doorsturen van proces inleidende en processuele stukken en het verrichten van rolhandelingen.

2.3.3 Zittingswaarneming

Het waarnemen van zittingen waarbij de opdrachtgever de verschijning van K&L verlangt ter begeleiding van de procespartij(en), als gemachtigde, of anderszins ter waarneming.

2.3.4 Procesvoering

Het (doen) voeren van een gerechtelijke procedure, conservatoire maatregelen daaronder begrepen, waarbij de inhoudelijke procesvoering (inclusief het opstellen conclusies en akten) door of onder verantwoordelijkheid van K&L wordt gevoerd.

2.3.5 Beoordeling procesresultaat

Het inhoudelijk beoordelen van het vonnis ten opzichte van de ingestelde vordering en het daarbij adviseren omtrent de mogelijkheden en kansen voor wat betreft het instellen van rechtsmiddelen tegen het vonnis.

2.4 Executiefase

Dit is de fase waarin een opdracht aan K&L wordt gegeven tot het verrichten van (ook: incasso-) werkzaamheden aan de hand van een door de opdrachtgever ter hand gestelde executoriale titel.

2.4.1 Betekening en bevel

Het betekenen van een voor tenuitvoerlegging vatbare titel met gelijktijdig bevel om aan de inhoud van de betekende titel te voldoen.

2.4.2 Minnelijk en informatietraject

De werkzaamheden in deze trajecten omvatten onder andere het beoordelen van de praktische verhaalbaarheid van de in de titel vastgelegde vordering, het beoordelen, adviseren van de opdrachtgever over en het voorbereiden van te nemen executiemaatregelen aan de hand van achterhaalde verhaalsinformaties uit zowel openbare als gesloten bronnen.

Alles met het doel om betaling te verkrijgen van hetgeen waartoe de schuldenaar is veroordeeld, het schriftelijk en zoveel als mogelijk persoonlijk aanmanen van de schuldenaar, het corresponderen met de schuldenaar of diens gemachtigde, het voeren van overleg met en het adviseren van de opdrachtgever, het (voor zover mogelijk) onderzoeken van de verhaalsmogelijkheden bij de schuldenaar, het beoordelen van betalingsvoorstellen, het administreren en bewaken van betalingsregelingen.

2.4.3 Executiemaatregelen

Het verrichten van een of meer ambtshandeling(en) in het kader van de tenuitvoerlegging van een executoriale titel, zoals het leggen van beslagen onder derden en op (on-) roerende zaken.

2.5 Adviseringsfase

Dit is de fase waarin een opdracht aan K&L wordt gegeven die niet specifiek te maken heeft met het verrichten van ambtelijke werkzaamheden, incassowerkzaamheden of procesvoering.

De werkzaamheden omvatten: het beoordelen van (juridische) problemen, geven van adviezen en begeleiding en alle overige werkzaamheden die door de opdrachtgever worden verlangd en door K&L in het kader van haar bedrijfsvoering aan opdrachtgevers worden aangeboden.

3. Tarieven

3.1 Ambtelijke werkzaamheden

Voor ambtshandelingen wordt een bedrag in rekening gebracht gelijk aan de schuldenaarstarieven ingevolge het bepaalde in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag (Stbl.2001, nr. 325) als bedoeld in art. 240 en 434a Rv. Op dit tarief is een jaarlijkse (van overheidswege geïnitieerde) indexering van toepassing.

Indien de te verrichten ambtshandeling geen doorgang heeft (kunnen) vinden door oorzaken die niet aan K&L zijn te wijten (waaronder intrekking van de gegeven opdracht), wordt 50% van het schuldenaarstarief Btag berekend. Dit tarief kan niet worden doorberekend aan de schuldenaar.

Indien voor een opgedragen ambtshandeling geen schuldenaarstarief is bepaald in het Btag, zal zoveel als mogelijk (en waar nodig in overleg) aansluiting worden gezocht bij een vergelijkbare ambtshandeling. Dit tarief kan niet worden doorberekend aan de schuldenaar.

3.2 Niet-ambtelijke werkzaamheden

3.2.1 Incassowerkzaamheden

Opdrachtgevers, niet zijnde tussenpersonen, zijn aan K&L over na de opdrachtverstrekking ontvangen bedragen (ongeacht aan wie deze betaling is geschied) 15% incassokosten met een minimum van € 40.00 verschuldigd.

Indien de opdrachtgever de opdracht, zonder expliciet advies van K&L, terugneemt en/of de vordering heeft kwijt gescholden is de opdrachtgever deze kosten verschuldigd over de ter invordering aangeboden hoofdsom en rente, ongeacht het al dan niet (gedeeltelijk) betaald zijn van enig bedrag, alsmede een vergoeding van eventueel andere gemaakte kosten.

De grondslag voor de berekening van de incassokosten is het saldo van de te vorderen hoofdsom en rente.

De incassokosten worden zoveel als mogelijk voor rekening van de
schuldenaar gebracht en gevorderd in de gerechtelijke procedures.

(Gedeeltelijke) afwijzing door de rechter van deze incassokosten doet niet af aan de verschuldigdheid van deze kosten door de opdrachtgever aan K&L.

Opdrachtgevers, zijnde tussenpersonen, waaronder worden verstaan advocaten, deurwaarders, incassobureaus en opdrachtgevers met een eigen juridische afdeling die de opdrachten zelf (juridisch) voorbereiden en behandelen (allen voor zover gevestigd en werkzaam in Nederland), zijn aan K&L incasso- en/of afwikkelingskosten verschuldigd, overeenkomstig het alsdan geldende Reglement Tarieven van K&L.

3.2.2 Procesbehandeling

Opdrachtgevers, niet zijnde tussenpersonen, zijn aan K&L voor het verrichten van alle processuele handelingen, zoals het opstellen en aanbrengen van dagvaardingen, het opstellen van conclusies en akten en het bijwonen van getuigenverhoren en comparities van partijen het door de rechter te liquideren tarief aan salaris gemachtigde verschuldigd. Indien (gedeeltelijke) afwijzing van de vordering en/of proceskosten heeft plaatsgevonden is de opdrachtgever het bedrag aan salaris gemachtigde verschuldigd hetwelk toegewezen zou zijn bij volledige toewijzing van de vordering.

3.2.3 Andere werkzaamheden

Voor werkzaamheden die door K&L worden verricht, en welke niet onder de reguliere incasso- of ambtelijke werkzaamheden vallen, wordt een uurtarief van € 125,00 in rekening gebracht. Indien dit tarief van toepassing is wordt de opdrachtgever hiervan afzonderlijk op dossierniveau vooraf op de hoogte gebracht en vindt overleg plaats.

3.3 Verschotten

De verschotten die K&L gedurende de uitvoering van enige opdracht aan derden dient te voldoen, worden naast de in deze voorwaarden genoemde tarieven voor de behandeling zonder opslag doorberekend aan de opdrachtgever. Voor zover verschotten leiden tot beoordeling, be- en verwerking van ontvangen informatie (o.a. adres- en inkomsteninformaties) wordt aan de opdrachtgever een opslag per informatie berekend. Waar mogelijk vindt doorbelasting aan de schuldenaar plaats.

3.4 Omzetbelasting

Alle in deze algemene voorwaarden genoemde bedragen zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.

3.5 Afwijkende tarieven en gecombineerde serviceniveaus

Opdrachtgevers kunnen met K&L schriftelijk overeenkomen dat wordt afgeweken van deze algemene voorwaarden, serviceniveaus en daarbij behorende tarieven. Reeds bestaande schriftelijk vastgelegde afspraken, worden onverkort gehandhaafd, behalve waar het betreft de ambtelijke tarieven. Afzonderlijk gemaakte afspraken gaan voor algemene afspraken. Daar waar de afzonderlijke gemaakte afspraken niet iets regelen gelden deze algemene voorwaarden, serviceniveaus en tarieven aanvullend op deze afspraken.

3.6 Voorschotten

3.6.1 Ambtshandelingen

K&L is gerechtigd voor acceptatie of gedurende de uitvoering van enige opdracht voor uit te voeren ambtshandelingen een voorschot te verlangen ter hoogte van het schuldenaarstarief.

3.6.2 Niet-ambtshandelingen

K&L is gerechtigd voor acceptatie of gedurende de uitvoering van enige opdracht een door haar te bepalen voorschot te verlangen ter dekking van de te maken kosten en/of te betalen verschotten.

3.6.3 In afwachting voorschot

K&L behoudt zich het recht voor eerst een aanvang te nemen met de verzochte werkzaamheden nadat het gevraagde voorschotbedrag is ontvangen. Alle mogelijke (rechts-)gevolgen die door deze opschorting kunnen ontstaan komen voor rekening en risico van opdrachtgever. Over ontvangen voorschotbedragen wordt geen rente vergoed.

3.6.4 Saldering zaken t.b.v. voorschotten

In het geval dat er voor een opdrachtgever meerdere dossiers in behandeling zijn, wordt een eventueel positief saldo in het ene dossier ten gunste van de opdrachtgever, aangemerkt als een voorschot ter dekking van de nog te maken kosten en/of te betalen voorschotten in dat en de andere ten behoeve van de opdrachtgever in behandeling zijnde dossiers, tenzij met de opdrachtgever andersluidende afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de tussentijdse afdracht van de ontvangen gelden en uitsluitend wanneer het een reële verwachting is dat op korte termijn nieuwe bedragen door de opdrachtgever aan K&L verschuldigd zullen zijn.

4. Algemeen

4.1 Rekening en risico

Alle door K&L te verrichten werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever. K&L zal evenwel, voor zoveel als mogelijk
en wettelijk bepaald, de door de schuldenaar verschuldigde bedragen op deze verhalen.

4.2 Inschakeling derden

Het is K&L toegestaan voor de uitvoering van de haar opgedragen werkzaamheden derden in te schakelen, indien dit naar haar beoordeling noodzakelijk, wenselijk, dan wel praktisch voorkomt.

4.3 Omvang van en beperking in opdracht

K&L is bevoegd alle handelingen te verrichten die naar haar beoordeling noodzakelijk zijn om tot uitvoering van de opdracht te komen. Beperkingen in de opdracht dienen door opdrachtgever bij of na het verstrekken van de opdracht expliciet en schriftelijk te worden gemeld.

De opdrachtgever verplicht zich om na de opdrachtverstrekking aan K&L zelf geen incassoactiviteiten meer te ontplooien en de schuldenaar telkens te verwijzen naar K&L.

4.4 Informatieverstrekking door en aan de opdrachtgever

De opdrachtgever is verplicht K&L bij het verstrekken van de opdracht en gedurende de behandeling van de opdracht te voorzien van alle hem beschikbare relevante informatie de betreffende opdracht aangaande, alsmede op eerste verzoek te reageren op informatieverzoeken vanuit K&L, bij gebreke waarvan K&L bevoegd is de opdracht terug te geven, onverminderd haar recht op vergoeding van alle haar toekomende vergoedingen als opgenomen in deze voorwaarden, dan wel van door haar geleden schade.

De opdrachtgever staat in voor de juist- en volledigheid van de verstrekte informatie.

De opdrachtgever is verplicht alle in het kader van een incasso-opdracht door K&L verstrekte informatie geheim te houden en
niet aan derden over te dragen, dan wel ter beschikking te stellen.

4.5 Stand van zaken

Tenzij anders overeengekomen wordt opdrachtgever op eerste verzoek voorzien van een opgave van de stand van zaken.

Voor opdrachtgevers bestaat de mogelijkheid online in behandeling zijnde dossiers in te zien.

4.6 Ontvangen van gelden, tussentijdse afdrachten, algehele afrekening en declaratie

K&L is gerechtigd om namens de opdrachtgever betalingen van schuldenaren en/of derden te ontvangen. Iedere betaling dient allereerst ter dekking van de door of namens K&L gemaakte kosten.

De opdrachtgever is de vergoedingen voor door K&L verrichte werkzaamheden, de opkomende incassoprovisies en overige door K&L gemaakte kosten (inclusief kosten van door K&L ingeschakelde derden) per direct verschuldigd. Er is sprake van onmiddellijke opeisbaar-

heid. Hiervoor is geen facturering vereist. Een bij een factuur gestelde betalingstermijn doet hier niet aan af.

De opdrachtgever machtigt K&L onherroepelijk tot verrekening, zonder dat hiertoe een afzonderlijke verrekeningsverklaring nodig is.

K&L is gerechtigd om door een opdrachtgever verschuldigde bedragen te verrekenen met door K&L in opdracht van dezelfde opdrachtgever geïnde gelden. Of er ruimte bestaat voor tussentijdse afdrachten wordt op portefeuilleniveau berekend. K&L draagt tweewekelijks op dossierniveau automatisch tussentijds af aan opdrachtgever.

K&L is bevoegd om een tussentijdse afrekening op te maken.
De opdrachtgever machtigt K&L onherroepelijk tot uitsplitsing en overboeking naar de kantoorrekening van K&L van door K&L namens en ten behoeve van de opdrachtgever op de kwaliteitsrekening ontvangen gelden van het deel dat K&L ter vergoeding van door haar gemaakte kosten, zoals hiervoor omschreven, toekomt.

De door K&L aan de opdrachtgever voortdurend, dan wel periodiek, ter beschikking gestelde dossierinformatie dient als basis voor de verantwoording van de op de diverse momenten voor de uitvoering van de werkzaamheden verschuldigde kosten en voornoemde uitsplitsing.

De opdrachtgever kan tussentijds verantwoording verlangen van het een en ander.

Afrekening en afdracht na algehele afdoening vinden binnen 14 werkdagen na ontvangst van de laatste betaling plaats.

K&L accepteert geen aansprakelijkheid voor een valutaverlies bij afdracht of afrekening.

K&L is gerechtigd om van de in opdracht van dezelfde opdrachtgever geïnde gelden een bedrag onder zich te houden bij wijze van voorschot als voornoemd.

Voldoening van al hetgeen door de opdrachtgever aan K&L verschuldigd is, dient plaats te vinden binnen 14 dagen, nadat K&L de declaratie aan de opdrachtgever toegezonden heeft, bij gebreke waarvan de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd wordt van 1 % per maand vanaf de vervaldatum. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen tussentijdse- en einddeclaraties.

Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de gezonden declaraties te voldoen, verbeurt de opdrachtgever een contractuele boete ten bedrage van 15% van de openstaande declaratie, onverminderd de verschuldigdheid van voornoemde rente. K&L is alsdan gerechtigd tot het (doen) nemen van incassomaatregelen.

4.7 Aansprakelijkheid

K&L garandeert geen resultaten. Een opdracht leidt tot een inspanningsverplichting voor K&L.

K&L is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de door haar gegeven adviezen en/of verrichte werkzaamheden, tenzij wordt aangetoond dat er sprake is van opzet of grove schuld.

K&L is nimmer aansprakelijk voor geleden bedrijfsschade en/of andere gevolgschade van een opdrachtgever, tenzij de verzekeraar van K&L deze schade erkent en dekt.

Mocht K&L toch aansprakelijk worden geacht, dan zal deze aansprakelijkheid het bedrag dat voor de verrichte werkzaamheden in rekening is gebracht, dan wel de dekking welke door de verzekeraar van K&L wordt gegeven dan wel erkend, niet te boven gaan.

4.8 Duur van de overeenkomst

Voor iedere opdracht wordt steeds een afzonderlijke overeenkomst geacht te zijn gesloten waarop deze algemene voorwaarden, serviceniveaus en tarieven
van toepassing zijn. De opdrachtgever en K&L kunnen hiervan afwijken bij een afzonderlijk te sluiten overeenkomst.

De overeenkomst wordt aangegaan voor de tijd die nodig is om tot incassering van de uit handen gegeven vordering te komen, danwel om te komen tot een conclusie van volstrekte onverhaalbaarheid. E.e.a. ter beoordeling van K&L.

De opdrachtgever heeft alleen de mogelijkheid de gegeven opdracht in te trekken tegen betaling van alle gemaakte kosten en de conform deze voorwaarden verschuldigde incassoprovisie.

K&L is bevoegd de overeenkomst tussentijds te beëindigen. K&L is dan bevoegd alle gemaakte kosten en de conform deze voorwaarden verschuldigde incassoprovisie in rekening te brengen, ongeacht het al dan niet geheel of gedeeltelijk geïncasseerd zijn van de vordering.

4.9 Wijzigingen

K&L is bevoegd deze voorwaarden geheel of ten dele te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen en/of aanvullingen van deze voorwaarden zijn voor betrokkenen bindend te rekenen van de dag dat deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

4.10 Toepasselijkheid voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die met K&L worden aangegaan.

Algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van opdrachtgevers zijn niet van toepassing.

Aan het door K&L gedurende een periode niet of niet volledig uitoefenen van de uit de overeenkomst aan haar toekomende rechten kunnen door de opdrachtgever geen rechten voor de toekomst worden ontleend.

4.11 Toepasselijk recht

Op de relatie tussen de opdrachtgever en K&L is Nederlands recht van toepassing.

4.12 Versie

Deze versie wordt aangehaald als [ augustus 2016 ].