Een Bewijsrapportage is de commerciële benaming voor het Proces Verbaal van Constatering. Dit is een door een Gerechtsdeurwaarder opgestelde verklaring, waarin een door die Gerechtsdeurwaarder gedane waarneming is vastgelegd. Het gaat hier in juridische zin om een akte, een schriftelijk stuk dat dient tot het leveren van bewijs. In de rechtspraktijk wordt een Bewijsrapportage als bijzonder sterk ervaren. Met name als het gaat om de neutrale vastlegging van een waarneming waarvoor geen specialistische kennis is vereist.

Het Proces-Verbaal van constatering heeft in Nederland nog geen dwingende bewijskracht. In het verlengde van het ambt van de deurwaarder wordt aangenomen dat wat de deurwaarder vastlegt in zijn proces-verbaal, ook daadwerkelijk door hem is geconstateerd en een waarheidsgetrouw beeld geeft van de werkelijkheid op dat moment. De rechter zal hier niet zomaar aan voorbij gaan. In de rechtspraktijk wordt een proces verbaal van constatering als bijzonder sterk ervaren. Zeker als het gaat om de neutrale vastlegging van een waarneming waarvoor geen specialistische kennis is vereist zijn rechters van mening dat de Bewijsrapportage van een deurwaarder meer overtuigt dan van een willekeurige getuige. Het proces verbaal van constatering wordt altijd voorzien van foto’s en soms ook van videomateriaal.

Elke bewijsrapportage groot of klein is een apart project en vraagt een individuele aanpak.

We voeren deze projectmatig uit op basis van:
1. Eenheden
Betreft het één woning, een rij woningen of een complete fabriek?

2. Vastlegging
Een foto, foto’s, geluidsopname, stankoverlast etc.

3. Uitwerking
Hoe specifiek dienst iets te worden vastgelegd.

4. Proces
Kunnen we de opname in één keer doen of betreft het een voorinspectie en eindinspectie.

5. Tijdstip
Vind de opname overdag, snachts of in het weekend plaats?

Tarief
1. Op basis van eenheden (woningen, machines, schilderijen etcetera)
2. Afhankelijk van de afstanden (waar stuurt u ons naartoe)
3. Wat vastgelegd dient te worden (een gemiddelde sportschool vraagt al snel om 600 foto’s)

Een Bewijsrapportage is geen waardeoordeel of speculatie van de wijze waarop een bepaalde toestand tot stand is gekomen.

Wilt u meer weten over het uitbesteden van uw opnames en inspecties? Neem dan contact met ons op.

Mail ons: bewijsrapportage@gmail.com
WhatsApp: 06-31091273