Bouwexploot.

Een bouwexploot is een Bewijsrapportage waarin de staat en stand van een gebouw, fabriek, kantoor, schuur of woning wordt omschreven op het moment van opname. Het betreft in ieder geval altijd een onroerende zaak. Een bouwexploot laat u opmaken als uw buren gaan verbouwen. Bijvoorbeeld als heien gaat plaatsvinden.  U bent bang voor schade. Maar ook als u zelf gaat heien of slopen en niet geconfronteerd worden met onterechte schadeclaims achteraf.

De bewijsrapportage wordt opgemaakt aan de hand van een visuele inspectie. Bij deze inspectie worden de aanwezige zichtbare gebreken met foto en of film vastgelegd. In de rapportage worden de gebreken omschreven en verduidelijkt met de gemaakte foto’s. Het bouwexploot wordt verstrekt aan de opdrachtgever en indien gewenst aan meerdere partijen.

Waarom.

Indien risicovolle werkzaamheden in de nabijheid van gebouwen worden uitgevoerd zoals heiwerkzaamheden,  bemalingswerk of zwaar verkeer bestaat het risico op schade. Schade kan bestaan uit scheurvorming door verzakking of trillingen. Een bouwexploot dient altijd voorafgaande de werkzaamheden te worden uitgevoerd.

Mocht tijdens of na uitvoering van de werkzaamheden het vermoeden van schade ontstaan aan omliggende bouwwerken, kan het bouwexploot worden gebruikt om te controleren of de schade zoals scheurvorming al voor aanvang werkzaamheden aanwezig was. Vervolgens kan de veroorzaker aangesproken worden op aansprakelijkheid en te treffen voorzieningen en oplossingen.

Wanneer.

Het is alleen zinvol een bouwexploot op te laten stellen voorafgaand aan de uit te voeren werkzaamheden. Een bouwexploot kan in opdracht van de uitvoerende partij maar ook door de naastgelegen huurder of eigenaar opgesteld worden. Als na het opstellen van het bouwexploot schade ontstaat aan of in het pand is een eindinspectie noodzakelijk om de situatie vast te leggen.

Zekerheid.

Wij adviseren u om een bouwexploot op te laten stellen en uit te laten brengen door één van onze daartoe beëdigde gerechtsdeurwaarders. Hiermee heeft u een juridische waarborg dat het document (1) correct is opgesteld en (2) u de garantie heeft dat het document de persoon of het bedrijf bereikt voor wie het is bestemd. Een aangetekende brief en een akte van depot bij een notaris is daarmee niet nodig.

Kosten.

Het bouwexploot heeft een starttarief van €150,- en is afhankelijk van de werkzaamheden welke we voor u gaan uitvoeren. U kunt hier meer vinden over de opbouw van tarieven van onze diensten.

Direct aanvragen.

Vraag direct een offerte aan of stel uw vraag over het bouwexploot: