Verwerkersovereenkomst.

Bewijsrapportage verwerkt gegevens van de opdrachtgever. Hiervoor hebben we een verwerkersovereenkomst.

Opdrachtgever: degene die Opdrachtnemer opdracht geeft werkzaamheden uit te voeren Opdrachtnemer: de maatschap met beperkte aansprakelijkheid Kerckhoffs en Lasonder,

1. De mogelijkheid bestaat dat Opdrachtnemer in het kader van een met Opdrachtgever gesloten overeenkomst, hierna te noemen: “De Opdracht”, persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) van Opdrachtgever verwerkt. Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt conform de Privacyverklaring van Opdrachtnemer en de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG.

2. De Privacyverklaring is beschikbaar op de website van Opdrachtnemer (www.bewijsrapportage.nl) en kan worden gedownload. In deze privacyverklaring staat onder andere vermeld welke gegevens Opdrachtnemer verzamelt en verwerkt, alsmede de doeleinden van de verwerking.

3. Opdrachtnemer neemt passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

4. De werknemers van Opdrachtnemer worden in hun arbeidsovereenkomst verplicht tot geheimhouding van persoonsgegevens.

5. Indien zich een inbreuk in verband met persoonsgegevens voordoet wordt alles conform voorgeschreven regelgeving gemeld.

6. De persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld indien en voor zover dat nodig is voor het uitvoeren van de opdracht.

Verwerkersovereenkomst laatst bijgewerkt op 25 september 2023